Mô tả về các phòng/ban

Sáng tạo những con chữ cùng team Content
Happy Team sáng tạo như thế nào?